ASBESTSANERING

ASBESTSANERING
Asbestsaneringswerkzaamheden moeten zorgvuldig en door deskundige en gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. Deskundige asbestverwijderende bedrijven zijn bedrijven die in het bezit zijn van het SCA Proces-certificaat Asbestverwijderen (SC-530). Dit betekent onder andere dat:

  • de werkzaamheden worden uitgevoerd conform wet- en regelgeving
  • de werkzaamheden onder het toezicht staan van een DTA’er (Deskundige Toezichthouder Asbestsloop)
  • er wordt gewerkt volgens een vooraf opgesteld werkplan
  • tijdens de sloopwerkzaamheden wordt gemeten of de vrijkomende hoeveelheid asbestvezels onder de voorgeschreven norm blijft (uitsluitend bij binnensaneringen).

Op deze wijze worden de risico’s voor zowel de klant als de asbestverwijderaar zoveel mogelijk verkleind. Tevens kunnen deskundige bedrijven tijdens de werkzaamheden onaangekondigd worden gecontroleerd door de Certificatie Instelling of door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie).

INZET EN TOEPASSINGSGEBIED VERREIKER
Volgens artikel 4.54d van het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten medewerkers die belast zijn met de feitelijke uitvoering van de asbestverwijdering beschikken over een persoonscertificaat Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA) of Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV).

Door het Ministerie van SZW / Inspectie SZW is bepaald dat uit de arbeidsomstandighedenregelgeving volgt dat machinisten en andere derden die betrokken zijn bij de asbestverwijdering en zich in het kader daarvan in het werkgebied begeven, over voldoende kennis dienen te beschikken van de risico’s met betrekking tot asbest. Onder voorwaarden geldt voor deze personen niet de wettelijke verplichting van het persoonscertificaat DTA of DAV.

Dergelijke personen dienen (volgens de arbeidsomstandighedenregelgeving) aantoonbaar geïnstrueerd (voorlichting en onderricht) te zijn over de risico’s van het werken met (of bij) asbest(verwijdering) en de maatregelen om zichzelf te beschermen ten aanzien van mogelijke blootstelling aan asbest.

Het protocol bevat een nadere invulling van dit vereiste.

Dit protocol heeft betrekking op asbestverwijdering in buitensituaties, waarbij machinisten en andere derden die betrokken zijn bij de asbestverwijdering en zich in het kader daarvan binnen het werkgebied bevinden.

Dit protocol heeft geen betrekking op personen buiten het werkgebied. Het toepassingsgebied van dit protocol beperkt zich tot machinisten en andere derden die in een buitensanering binnen het werkgebied werken vanuit een cabine die is voorzien van een overdrukfiltersysteem. (bron: www.ascert.nl)

Klik hier voor een download van het protocol.

LINKS

www.ascert.nl
Ascert vervult binnen het werkveld asbest een coördinerende en faciliterende rol

www.vvtb.nl
Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen

www.sloopaannemers.nl
VERAS (Verenging voor Aannemers in de Sloop)

www.vezelveiligheid.nl
Veilig in elke Vezel is een initiatief van VERAS en VVTB om de (arbeids)veiligheid in de asbestverwijdering verder te verhogen

UA-47694445-1